Obchodní podmínky

 

Úvodní ustanovení

 1.  Tyto obchodní podmínky (nebo „OP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě umístěném na adrese www.vinissimeshop.com (dále jen „internetový obchod“ nebo „internetové stránky“), jehož provozovatelem je společnost Loteks s.r.o.  (Vinotéka & Café ViniSSime), se sídlem Náměstí 14, 742 66 Štramberk, IČO: 25383809, DIČ: CZ25383809 (dále jen „prodávající“).
 2. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právního vztahu mezi prodávajícím, jakožto provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím, vzniklého na základě kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“), zejména pak úprava jejich vzájemná práva a povinnosti.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání obsažená v kupní smlouvě, která jsou odchylná od těchto OP, mají vždy přednost. Otázky výslovně neupravené kupní smlouvou a OP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 4. Kupujícím může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Uživatelský účet

 1. Kupující může provést na internetových stránkách registraci (dál jen „registrace“), a na základě této následně vstupovat do svého uživatelského rozhraní a spravovat svůj uživatelský účet, ve kterém může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Pokud to umožňuje webové rozhraní internetového obchodu, může kupující objednávat zboží také přímo bez nutnosti předchozí registrace.
 3. Při registraci a při objednávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost či výpadek internetového obchodu.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávku lze provést pouze na internetových stránkách prostřednictvím objednávkového formuláře, a to ke zboží, které je v internetovém obchodě prodávajícím v okamžiku objednávky nabízeno. V internetovém obchodě jsou uvedeny informace o zboží, včetně kupní ceny zboží a výše souvisejících nákladů (například cena poštovného). Nabídka zboží a jeho kupní ceny jsou platné po dobu, kdy jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu. Prodávající je však oprávněn kdykoliv uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškeré informace o zboží umístěné na internetových stránkách jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží nabízeného v internetovém obchodě.
 4. Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách je řádně odeslána, pokud kupující vyplní všechny povinně vyplňované položky, zejména pak své kontaktní údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Objednávkový formulář, který není řádně a zcela vyplněn není možné odeslat.
 5. Odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž kupující je tímto svým návrhem vázán po dobu 30 dnů od odeslání objednávky.
 6. Odesláním objednávky umístěné na internetových stránkách kupující vyjadřuje souhlas s OP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a dále s kupní cenou, platebními podmínkami a zvoleným způsobem dopravy a jeho cenou.
 7. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku.
 8. Za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy a okamžik uzavření kupní smlouvy, je považováno odeslání zboží kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce anebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 10. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu a případné poštovné.
 11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplnou úhradou kupní ceny.
 12. Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je uvedena u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě. Celková cena objednávky je prodávajícím potvrzena kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky v nákupním košíku na internetových stránkách.
 2. Veškeré kupní ceny, včetně cen akčních, platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.
 3. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
 4. Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 5. Platbu za objednané zboží je možno provést následujícími způsoby:
  1. Hotově či platební kartou při osobním převzetí v sídle prodávajícího.
  2. Bankovním převodem po obdržení objednávky. Prodávající zašle kupujícímu údaj o výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího ještě před odesláním zboží, nejdříve však po doručení zálohové faktury vystavené prodávajícím; v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu. Bankovní účet pro tento způsob platby: 107-1168180257/0100, měna: CZK. 
  3. Dobírkou v případě dodání prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb na adresu kupujícího v rámci České a Slovenské republiky. Cena za dobírku v ČR je 75,- Kč vč. DPH, a 125,- Kč. vč. DPH pro Slovenskou Republiku.
  4. Platba v hotově při dovozu zboží  do 20 km od města Štramberk: Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Nový Jičín.

Cena za dopravu

 1. Zboží Vám posíláme přepravní firmou PPL nebo dopravní firmou Toptrans.
 • Osobní odběr v prodejně ViniSSime ve Štramberku - se balné a dopravné neúčtuje.
 • Dovoz zboží do 20 km od města Štramberk: Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Nový Jičín -  se balné a dopravné neúčtuje.
 • Při odběru zboží v celkové hodnotě nad 3500,00 Kč je v konečné ceně započítáno balné a dopravné.
 • Doprava v ČR při nákupu do 3500,00 Kč  cena za balné a dopravné je ve výši 180,00 Kč vč. DPH.
 • Doprava v SR cena za balné a dopravné je ve výši 300,00 Kč vč. DPH

    

        2. Shora uvedené podmínky platí pouze pro Českou a Slovenskou Republiku, do jiných destinací je třeba sjednat individuální dodací podmínky.

Doprava a dodání zboží

 1. Místem dodání zboží je adresa nacházející se v rámci České nebo Slovenské republiky uvedená kupujícím v objednávce.
 2. Kupující si zvolí v objednávce zboží způsob doručení.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy nebo přepravce. Případná změna nemá vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné.
 4. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než byl uveden v objednávce.
 5. Zboží bude odesláno kupujícímu do 14 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky e-mailem, je-li takové zboží u prodávajícího skladem. Nebude-li zboží skladem, bude prodávajícím navržen jiný termín dodání.
 6. Kupující je povinen dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, zkontrolovat zboží z hlediska množství a při zjištění závad neprodleně informovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@vinissimeshop.com, a zahájit u dopravce reklamační řízení. Kopii zápisu z řízení s dopravcem kupující zašle obratem prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky zboží nevznikne. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 7. Při dodávce zboží, které obsahuje víno, bude na zásilce uvedeno, že tuto je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Pracovník prodávajícího, či pověřeného dopravce či zprostředkovatele zásilku předá kupujícímu jen v případě, že mu

Obchodní podmínky 

Úvodní ustanovení

 1.  Tyto obchodní podmínky (nebo „OP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě umístěném na adrese www.vinissimeshop.com (dále jen „internetový obchod“ nebo „internetové stránky“), jehož provozovatelem je společnost Loteks s.r.o.  (Vinotéka & Café ViniSSime), se sídlem Náměstí 14, 742 66 Štramberk, IČO: 25383809, DIČ: CZ25383809 (dále jen „prodávající“).
 2. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právního vztahu mezi prodávajícím, jakožto provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím, vzniklého na základě kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“), zejména pak úprava jejich vzájemná práva a povinnosti.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání obsažená v kupní smlouvě, která jsou odchylná od těchto OP, mají vždy přednost. Otázky výslovně neupravené kupní smlouvou a OP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
 4. Kupujícím může být jen fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18 let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Uživatelský účet

 1. Kupující může provést na internetových stránkách registraci (dál jen „registrace“), a na základě této následně vstupovat do svého uživatelského rozhraní a spravovat svůj uživatelský účet, ve kterém může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“).
 2. Pokud to umožňuje webové rozhraní internetového obchodu, může kupující objednávat zboží také přímo bez nutnosti předchozí registrace.
 3. Při registraci a při objednávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost či výpadek internetového obchodu.

Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávku lze provést pouze na internetových stránkách prostřednictvím objednávkového formuláře, a to ke zboží, které je v internetovém obchodě prodávajícím v okamžiku objednávky nabízeno. V internetovém obchodě jsou uvedeny informace o zboží, včetně kupní ceny zboží a výše souvisejících nákladů (například cena poštovného). Nabídka zboží a jeho kupní ceny jsou platné po dobu, kdy jsou uvedeny ve webovém rozhraní internetového obchodu. Prodávající je však oprávněn kdykoliv uzavřít s kupujícím kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškeré informace o zboží umístěné na internetových stránkách jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží nabízeného v internetovém obchodě.
 4. Objednávka prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách je řádně odeslána, pokud kupující vyplní všechny povinně vyplňované položky, zejména pak své kontaktní údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Objednávkový formulář, který není řádně a zcela vyplněn není možné odeslat.
 5. Odesláním řádně vyplněného objednávkového formuláře činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž kupující je tímto svým návrhem vázán po dobu 30 dnů od odeslání objednávky.
 6. Odesláním objednávky umístěné na internetových stránkách kupující vyjadřuje souhlas s OP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a dále s kupní cenou, platebními podmínkami a zvoleným způsobem dopravy a jeho cenou.
 7. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku.
 8. Za akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy a okamžik uzavření kupní smlouvy, je považováno odeslání zboží kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce anebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím prostřednictvím e-mailu.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
 10. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu a případné poštovné.
 11. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplnou úhradou kupní ceny.
 12. Vyplněním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je uvedena u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodě. Celková cena objednávky je prodávajícím potvrzena kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky v nákupním košíku na internetových stránkách.
 2. Veškeré kupní ceny, včetně cen akčních, platí do odvolání nebo do vyprodání zásob.
 3. Kupní cena uvedená v internetovém obchodě nezahrnuje náklady na dopravu zboží.
 4. Vystavená faktura slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.
 5. Platbu za objednané zboží je možno provést následujícími způsoby:
  1. Hotově či platební kartou při osobním převzetí v sídle prodávajícího.
  2. Bankovním převodem po obdržení objednávky. Prodávající zašle kupujícímu údaj o výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího ještě před odesláním zboží, nejdříve však po doručení zálohové faktury vystavené prodávajícím; v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu. Bankovní účet pro tento způsob platby: 107-1168180257/0100, měna: CZK. 
  3. Dobírkou v případě dodání prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb na adresu kupujícího v rámci České a Slovenské republiky. Cena za dobírku v ČR je 75,- Kč vč. DPH, a 125,- Kč. vč. DPH pro Slovenskou Republiku.
  4. Platba v hotově při dovozu zboží  do 20 km od města Štramberk: Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Nový Jičín.

Cena za dopravu

 1. Zboží Vám posíláme přepravní firmou PPL nebo dopravní firmou Toptrans.
 • Osobní odběr v prodejně ViniSSime ve Štramberku - se balné a dopravné neúčtuje.
 • Dovoz zboží do 20 km od města Štramberk: Štramberk, Kopřivnice, Příbor, Nový Jičín -  se balné a dopravné neúčtuje.
 • Při odběru zboží v celkové hodnotě nad 3500,00 Kč je v konečné ceně započítáno balné a dopravné.
 • Doprava v ČR při nákupu do 3500,00 Kč  cena za balné a dopravné je ve výši 180,00 Kč vč. DPH.
 • Doprava v SR cena za balné a dopravné je ve výši 300,00 Kč vč. DPH

    

        2. Shora uvedené podmínky platí pouze pro Českou a Slovenskou Republiku, do jiných destinací je třeba sjednat individuální dodací podmínky.

Doprava a dodání zboží

 1. Místem dodání zboží je adresa nacházející se v rámci České nebo Slovenské republiky uvedená kupujícím v objednávce.
 2. Kupující si zvolí v objednávce zboží způsob doručení.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy nebo přepravce. Případná změna nemá vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné.
 4. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než byl uveden v objednávce.
 5. Zboží bude odesláno kupujícímu do 14 pracovních dnů od potvrzení přijetí objednávky e-mailem, je-li takové zboží u prodávajícího skladem. Nebude-li zboží skladem, bude prodávajícím navržen jiný termín dodání.
 6. Kupující je povinen dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, zkontrolovat zboží z hlediska množství a při zjištění závad neprodleně informovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@vinissimeshop.com, a zahájit u dopravce reklamační řízení. Kopii zápisu z řízení s dopravcem kupující zašle obratem prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky zboží nevznikne. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 7. Při dodávce zboží, které obsahuje víno, bude na zásilce uvedeno, že tuto je oprávněna převzít pouze osoba starší 18 let. Pracovník prodávajícího, či pověřeného dopravce či zprostředkovatele zásilku předá kupujícímu jen v případě, že mu