Ochrana osobních údajů

  • Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících výlučně v rozsahu  nezbytném pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.  Konkrétně prodávající zpracovává v souladu s platnými právními předpisy a  právně závaznými dokumenty unijní-zejména nařízení Evropského  parlamentu a Rady EU o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto  údajů, známé též pod zkratkou GDPR (z angl. General Data Protection  Regulation) či jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen  „Nařízení GDPR“) i národní úrovně tyto osobní údaje kupujících: jméno a  příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační a dodací údaje. Osobním  údajem se rozumí jakákoli informace o fyzické osobě, na základě které  může být tato identifikována.

  • Správcem osobních údajů je prodávající, tj. Loteks s.r.o., se sídlem Náměstí 14, 742 66 Štramberk, IČ 25383809 (dále jen „prodávající“). Prodávající  zpracovává osobní údaje kupujících po dobu trvání uživatelského účtu,  nejdéle 10 let poté a to za účelem i) plnění smlouvy dle. čl. 6 odst. 1  písm. b) Nařízení GDPR, kterým se rozumí koupě zboží dle kupní smlouvy,  jeho dodání a právní jednání s tím související, a/nebo ii) splnění  právní povinnosti, dle čl. 6 odst.1 písm. c) Nařízení GDPR, kterým se  rozumí vyřizování dotazů zákazníků a informace o změnách aplikace a  plnění účetních a daňových povinností a/nebo iii) oprávněných zájmů  správce dle. čl. 6 odst.1 písm. f) Nařízení GDPR která se na něj  vztahuje a pro účely jeho oprávněných zájmů jakožto správce osobních  údajů-např. informace o novinkách, zlepšeních a produktech ve smyslu  recitálu 47 Nařízení GDPR.

  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí  osobu, jakožto zpracovatele, který však musí zajistit vhodná technická a  organizační opatření. V případě, že prodávající bude mít v úmyslu  zapojit do zpracování dalšího zpracovatele, je povinen informovat  kupujícího. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s  právními předpisy na ochranu osobních údajů. Prodávající bude vždy dbát  na vhodný výběr zpracovatelů.

  • Prodávající dále zpracovává, dá-li mu k tomu kupující dobrovolný a  informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR,  osobní údaje kupujících k marketingovým účelům, tj. zejména nabízení  služeb a výrobků, zasílání obchodních sdělení, informování o věrnostních  akcích, událostech či bonusech mimo jiné prostřednictvím elektronických  prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách  informační společnosti (zejména formou e-mailu, telefonicky a SMS  zprávami). Kupující má přístup ke svým osobním údajům, poskytnutý  souhlas může kdykoliv odmítnout či odvolat.

  • Pokud kupující zjistí nebo domnívá-li se, že prodávající zpracovává  osobní údaje způsobem v rozporu s Nařízením GDPR, může vznést námitku  proti zpracování osobních údajů a má právo podat stížnost u dozorového  úřadu. Kupující může dále uplatnit své právo na opravu, výmaz či omezení  zpracování osobních údajů.

  • Kupující bere na vědomí, že má plnou kontrolu a zodpovědnost za  údaje, které vnáší do uživatelského účtu. Kupující může kdykoli  prostřednictvím e-mailu nebo přihlášením do uživatelského účtu na  internetových stránkách požádat o změnu poskytnutých údajů či o ukončení  jejich zpracování a o jejich výmaz.

  • Skončením účinnosti těchto VOP vůči kupujícímu, tj. zánikem  uživatelského účtu dojde do 7 dnů k likvidaci všech vložených údajů.  Kupující má vždy možnost uložené údaje exportovat a uložit na vlastní  úložiště, aby nedošlo k nenávratné ztrátě vložených údajů.

  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies na jeho počítač. V  případě, že je nákup v internetovém obchodě možné provést a závazky  prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.  cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí  věty kdykoliv odvolat.

  • Prodávající archivuje kupní smlouvu (včetně VOP) po dobu dle platných  právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let, přičemž kupní smlouva  není přístupná.